Trots op je vak
MAGAZINE OVER VAKMANSCHAP
BIJ WERK, INKOMEN, PARTICIPATIE EN ZORG
NR. 20, december 2019

Autonomie en motivatie

We roepen nu al een tijdje dat de decentralisaties een grote verschuiving teweegbrengen, van het uitvoeren van regels naar het leveren van maatwerk. Burgers krijgen niet zomaar hetzelfde aangeboden, maar ontvangen ‘slechts’ die ondersteuning die hun gelijke kansen verschaft op een zinvol en bevredigend bestaan.

In de ruim honderd gesprekken die we, vanuit Divosa, voor het programma Vakmanschap jaarlijks met leidinggevenden voeren over de lerende praktijk, vertellen zij onder meer hierover. Over hun inzet om ervoor te zorgen dat burgers de hulp krijgen die ze nodig hebben en de bejegening die ze verdienen.

Terwijl de leidinggevenden hun professionals leren en motiveren om ruimte nemen, doen zij er ondertussen alles aan om die ruimte ook in beleid en organisatie te creëren. Waarbij ze tegen de meest uiteenlopende obstakels aanlopen. Van zelfbedachte en wettelijke voorschriften, tot systemen, procedures en gewoonten. En vergeet ook de vastgeroeste vooroordelen, conflicterende mensbeelden en ontbrekende faciliteiten niet.

Als burgers écht centraal staan in de dienstverlening, is ruimte voor de uitvoering essentieel. En is het beleid gebaseerd op de praktijkervaring van professionals – opgedaan met concrete vraagstukken van kwetsbare burgers – in plaats van op afstand ontwikkeld langs de meetlat van beleidsdoelen en strategische keuzes.

In een complexe veranderopgave als die van de decentralisaties moeten we blij zijn met elke kleine stap voorwaarts, met elke small win die zich leent om te verbreden, verdiepen en verbinden en op die manier impact heeft op de verandering die we nastreven. Zo’n small win trof ik aan in een onderzoek over de inzet van maatwerkbudget in Almere.

Wat blijkt daar namelijk? Professionals die autonoom kunnen beschikken over een eigen budget raken als vanzelf gemotiveerd om met elkaar te leren van de casuïstiek, wat uitmondt in een informele vorm van intervisie en reflectie op genomen besluiten. Een lerende praktijk dus! Hoe gaat dat elders in het land? Wat voor moois brengt het maatwerkbudget in andere gemeenten teweeg? Je leest het in dit nummer van Trots op je vak.

Op 7 februari 2020 organiseert Divosa het symposium 'Zie jij de uitvoering?' voor leidinggevenden in het sociaal domein over wat de uitvoering nodig heeft.  Het symposium is de start van het programma 'Ruimte voor de uitvoering', waarmee Divosa haar leden ondersteunt in het ontwikkelen van dienstverlening waarin burgers écht centraal staan. 

Marcel van Druenen, programmamanager Divosa

Teambudget brengt versnipperd hulpverleningsveld bijeen

Projectleider Anneke Ensink, gemeente Amsterdam
‘Ook voor kleinere zaken weten we elkaar te vinden’

Klein bedrag, groot effect – óók op vakmanschap

Jacko van der Meulen, afdelingsmanager Zorg en Welzijn
‘Discussies krijgen het karakter van intervisie’

We delen oplossingen waarvan ik het bestaan niet eens wist

Bezoek aan Topklas Eenvoudig Maatwerk
‘Durf af te wijken van de regels’

Creatieve oplossingen met maatwerkbudget

Lerende praktijk in Groningen
'Over de grenzen van inkoop heenkijken’

WERKWIJZERS VAKMANSCHAP

Alle Werkwijzers op een rij

AGENDA VAKMANSCHAP

Alle trainingen, bijeenkomsten en congressen op een rij

COLOFON

Trots op je vak’ is een uitgave vanuit het programma Effectiviteit en Vakmanschap van Divosa.

Coördinatie: Saskia Klaassen
Teksten: Jan Dobbe, Sigrid van Iersel
Beeld: Peter Strelitski en Kees van de Veen / De Beeldredaktie, Judith Jockel en Annelies van ’t Hul
Eindredactie: Jolanda van den Braak, Caroline Huisman
Vormgeving: Creja ontwerpen
Programmamanager: Marcel van Druenen / Divosa

Copyright:
Divosa 2019
trots-op-je-vak.nl

Aanmelden voor Nieuwsbrief Vakmanschap

E-mailadres: